Regler för tävlingen

Tävlingregler skrivna med röd text är de regler som gäller för tillfället (2.3.2024), i väntan på beslut om de slutliga fiskereglerna för laxfiske 2024.  Arrangören förbehåller sig rätten att justera reglerna efter att det slutliga beskedet har kommit, även fast anmälningen redan har öppnat.
Gällande regler för laxfiske hittas här https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/2638

Avfärd/ ankomst:
Lagets båt skall finnas på plats i Käringsund (vid bryggplats som deltagaren fått av arrangören eller vid egen lovligt ordnad plats. Även på trailer på parkeringen är godkänt) alltid i samband med skepparmöten (inte på onsdag) eftersom eventuell inspektion av båtar utförs efter skepparmötet. Även fast laget inte deltar i skepparmötet skall båten finnas på plats.
Lag som har fisk att väga in skall även återvända med båten till Käringsund vid tävlingsdagens slut.

Båtplats:
En båtplats vid/ i närheten av tävlingscentrum är inkluderad i deltagaravgiften för alla team. Det är tillåtet att ha båten på trailer eller vid andra bryggplatser inom ca 500m avstånd från tävlingscentrum med lov av bryggägare! Vänligen meddela arrangören på info@alandevent.com senast på onsdag 5.6.2024 ifall egen ordnad bryggplats kommer att användas.
Om laget förtöjer sin båt på olovlig plats kan laget diskvalificeras från tävlingen! 

Besättning:
Minimiantal deltagare per båt är 2 st, varav två är minst 15 år. Namn på hela den tilltänkta besättningen uppges vid anmälning av laget. Ifall någon besättningsman byts ut och/eller inte deltar i tävlingen alla dagar skall arrangörerna meddelas om ändringarna.
Utomstående får inte följa med ombord på någon tävlingsbåt om inte arrangören har godkänt detta.
Skeppare: En av de tävlande skall utses till båtens skeppare och skall dagligen skall vara med på båten ifall inget annat meddelas till arrangörerna. Arrangören skall ha kontaktuppgifter till den aktuella skepparen.

Skepparmöten:
Skepparmöten är inte obligatoriska, men minst en person per båt rekommenderas delta i skepparmöten eftersom det är på deltagarens ansvar att få den information som ges under skepparmötena.
Lagets båt skall finnas på plats i Käringsund alltid i samband med skepparmöten (inte på onsdag) eftersom eventuell inspektion av båtar utförs efter skepparmötet.

Startbrickor och deltagarnummer:
Startbrickor med deltagarnumret finns på en tavla vid tävlingscentret. Skepparen, eller annan besättningsmedlem, får lagets startbricka av arrangören dagligen i samband med skepparmötet eller vid annan angiven tidpunkt. Brickan skall returneras på torsdag –fredag senast kl.19.30 och på lördag senast kl.15.00 om inte arrangörerna meddelar annat.*)
Om startbrickan lämnas in för sent får laget inte väga in någon fisk för den aktuella dagen. Brickan skall lämnas in även fast ingen fisk har fångats *)
NOTERA! Finsk tid UTC+3 (EEST)

Lagen skall befinna sig inne i viken, synliga för arrangören från Käringsund Resorts brygga, senast kl.19.30 på torsdag – fredag och kl.15.00 på lördag
Senast kl.19.45 (torsdag – fredag, lördag kl.15.15 ) skall brickan vara returnerad till arrangören eller upphängd på tavlan!
Om startbrickan lämnas in för sent får laget inte väga in någon fisk för den aktuella dagen! Brickan skall lämnas in även fast ingen fisk har fångats! *)

Dekaler med lagets startnummer (finns i startkuvertet) skall fästas synligt på båtens båda sidor före tävlingens första start.

*) En senare tidpunkt kan kommas överens om ifall laget vill stanna ute och fiska efter tävlingsdagens slut. Lagen skall dock följa säkerhetsregeln (se längre fram) om skyldighet att informera arrangören om försening.

Vindgränser:
Vid vindstyrkor från 10m/s tar tävlingsjuryn beslut från fall till fall om starten skjuts upp och/eller om båtarna kallas iland.
Vindstyrkan kontrolleras från http://sv.ilmatieteenlaitos.fi/vadret-vid-kuststationerna

Förkortad/ pausad tävlingsdag:
Om tävlingen av någon orsak förkortas/ pausas avslutas fiskandet vid tidpunkten då textmeddelande skickas ut. Lagen bekräftar att de har fått meddelandet genom att skicka uppgifter om hur många fiskar de har vid den tidpunkten. Brickan skall vara på tavlan vid det nya, angivna klockslaget.
Förlängd tävlingsdag: Arrangören har även rätt att förlänga redan pågående fiskedag, t.ex om det finns risk för att följande tävlingsdag inhiberas p.g.a. hårda vindar.

Rapportering och inlämning av fångst:
Lagen skall omedelbart meddela arrangören om fångst genom att skicka information till arrangören. Arrangören meddelar närmare tävlingen via vilken kanal inrapporteringen sker.
Endast inrapporterade fiskar **) får vägas in och arrangören har rätt att under tävlingens gång gå ut med information vad som har fångats.
Lagets två första fettfeneklippta laxar **) är de som skall rapporteras in och som vägs in för laget. T.ex. ett lag med fyra deltagare kan inte välja vilka av eventuellt fyra fångade fettfeneklippta laxar som vägs in.

Varje fisk märks med bricka (fås av arrangören) av deltagarna. Lag som har fisk att väga in skall återvända med båten till Käringsund vid tävlingsdagens slut och lämnar in sin fångst vid den plats där de har båtplats (arrangörens brygga eller gästhamnen) Om lagen har en egen ordnad båtplats väljer laget själv vid vilken uppsamlingsplats de lämnar sin fångst.
Fångsten, och lagets startbricka, skall finnas på plats vid angiven plats enligt direktiv vid underrubriken Startbrickor och deltagarnummer (se högre upp i texten!)

Varje lag får väga in max 2 st fiskar/ dag. Endast fettfeneklippt lax får vägas in **)
Lagets två första fettfeneklippta laxar är de som vägs in för laget.
Arrangören förbehåller sig rätten att under tävlingens gång ändra på antalet fiskar som får vägas in.

**) Även öring är godkänd tävlingfisk. Läs mera under Regler för fisket


Varje fisk märks med bricka!

Invägning av fångst:
På torsdag och fredag vägs fångsten fortlöpande in från kl.18.00 när den anländer till invägningsplatsen. På fredag inleds invägningen ca kl.15.15 när all fångst har anlänt till invägningsplatsen.
Fångsten tillhör laget, som själva tar hand om fisken efter invägning. Om laget inte är på plats vid invägning lämnas fångsten efter invägning, märkt med lagets nummer, på utsedd plats i närheten av invägningsplatsen.

Prisutdelning:
Om pristagarna inte dyker upp kan deras pris att gå förlorade och ges vidare till nästa pristagare (gäller alla dagar). Om tävlingen måste avbrytas utses vinnaren utgående från genomförda fiskedagar/ timmar. För att en dags skall räknas som en fiskedag skall den totalt bestå av min. 4h fiske. Outdelade pris kan överföras till nästa tävlingsdag och/eller lottas ut bland deltagarna.

Klockslag och hamn kan ändras under tävlingens gång p.g.a. väder eller andra faktorer.
ALL TÄVLAN SKER PÅ EGEN RISK!


Tävlingsjuryn består av personer från arrangörer samt representanter från deltagarna.

Tävlingsjuryn utses på förhand och presenteras senast i samband med skepparmötet på onsdag 5.6.2024.
Juryn beslutar bl.a. om eventuell uteslutning eller diskvalifikation.

Tävlande kan uteslutas från tävlingen i händelse av:

 • brott mot reglerna
 • försök till fusk vid vägning fisk
 • hot eller våldsamt beteende mot medtävlande eller arrangörer

Protest:
Deltagande lag har rätt att skriftligen lämna in en undertecknad protest som skall vara arrangören tillhanda senast 15min efter avslutad invägning. Protester kostar 30€, återbetalas om protest bifalles. Juryn är enväldig och dess beslut kan inte överklagas.


Regler för fisket

 • Detta är en trollingtävling och därför måste båten vara i rörelse hela tiden under fisket.
 • Max 16 spön/ team (inkl. reservspön) är tillåtna i tävlingen
 • Det är starkt rekommenderat att ha flaggor på stora paravaner 
 • Fettfeneklippt lax och även öring ingår i tävlingen.
 • Minsta mått för fisk som skall vägas är 50 cm (öring) – 60cm (lax). Endast fettfeneklippt lax får fångas och vägas in.
 • Max 2 fiskar får vägas in per lag/ dag. 
  Lagets två första fettfeneklippta laxar **) är de som vägs in för laget. T.ex. ett lag med fyra deltagare kan inte välja vilka av eventuellt fyra fångade fettfeneklippta laxar som vägs in.
 • Överlämning av fisk mellan team eller utomtävlande är förbjudet.
 • Mäskning förbjudet.
 • Fiske med död betesfisk är tillåtet om det sker under kända metoder

 

Fiskeområde

Fiskeområdet för tävlingen är de områden som på www.fiskekarta.ax nämns ”Allmänt vatten” (ljusbruna/ gula områden). Deltagarna i Trollingträff Åland har rätt att fiska på Eckerö-fiskekortsområde. Deltagarna får också fiska på andra fiskekortsområden, men måste då själv köpa fiskekort för det aktuella området.
OBS! Fiske under tävlingen är INTE TILLÅTET på SVENSKT VATTEN!

Notera: På alla fiskekortsområden som tillhör Ålands landskapsregering bl.a. Signilskär väster om Eckerö samt Björkör och Stora Båtskär söder Lemland, är trolling förbjudet.
Lag kan inte bli diskvalificerade från tävlingen om de rör sig inom dessa områden men kan bli bestraffade av landskapets fiskevakter. 


Koordinater för Signilskär-fiskekortsområde.

Koordinater för Ålands landskapsregering alla fiskeområden finns här:
https://aland.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=be1a3daef2074368a63b77f9cf83047d

Säkerhet

Åländska säkerhetsregler för bl.a. sjösäkerhet måste följas.

Arrangörerna måste ha gällande kontaktuppgifter (=mobilnummer) till alla båtar.
Arrangörens tfn.nr är +358405223823

Information som behöver nå deltagarna under tävlingen skickas ut via SMS och vid möjlighet via VHF (ch77)

Arrangörerna kan avbryta en tävlingsdag om vädret är för dåligt, t.ex. kraftig vind eller åska. Registreringsavgifter kommer inte att ersättas.

Av säkerhetsskäl måste det finnas minst två tävlande på varje båt. Två tävlande måste vara minst 15 år.

Deltagandebåtar är skyldiga att informera arrangörerna via SMS (+358405223823) om båten inte kommer att anlända till Käringsund inom utsatt tid. Om utebliven information om försening medför en räddningsaktion kommer båten i fråga vara ansvarig att betala för denna räddningsaktion.

Flytväst eller flytoverall är obligatoriskt.

Alkoholförtäring och/eller promille ≥ 1 ‰ är förbjudet under tävlingstid.