Regler för tävlingen

Avfärd/ ankomst: Lagets båt skall finnas på plats i Käringsund (vid brygga eller på trailer på parkeringen) alltid i samband med skepparmöten (inte på onsdag) eftersom eventuell inspektion av båtar utförs efter skepparmötet.
Lag som har fisk att väga in skall även återvända med båten till Käringsund vid tävlingsdagens slut.

Besättning: Minimi antal deltagare per båt är 2 st. Namn på hela den tilltänkta besättningen uppges vid anmälning av laget. Ifall någon besättningsman byts ut och/eller inte deltar i tävlingen alla dagar skall arrangörerna meddelas om ändringarna.
Utomstående får inte följa med ombord på någon tävlingsbåt om inte arrangören har godkänt detta.
Skeppare: En av de tävlande skall utses till båtens skeppare och skall dagligen skall vara med på båten ifall inget annat meddelas till arrangörerna. Arrangören skall ha kontaktuppgifter till den aktuella skepparen.

Skepparmöten: Skepparmöten är i år inte obligatoriska, men minst en person per båt rekommenderas delta i skepparmöten, alternativt följa det via live-sändning. Det är på deltagarens ansvar att få den information som ges under skepparmötena. (NY/ ÄNDRAD inför 2021)
Lagets båt skall finnas på plats i Käringsund (vid brygga eller på trailer på parkeringen) alltid i samband med skepparmöten (inte på onsdag) eftersom eventuell inspektion av båtar utförs efter skepparmötet.

Startbrickor och deltagarnummer: Startbrickor med deltagarnumret kommer att finns på en tavla vid tävlingscentret. Skepparen eller annan besättningsmedlem får lagets startbricka av arrangören dagligen i samband med skepparmötet eller vid annan angiven tidpunkt. Brickan skall returneras på torsdag –fredag senast kl.19.30 och på lördag senast kl.15.00, om inte arrangörerna meddelar annat.
Om startbrickan lämnas in för sent får laget inte väga in någon fisk för den aktuella dagen. Brickan skall lämnas in även fast ingen fisk har fångats *) NOTERA! Finsk tid UTC+3 (EEST)
OBS! Vid ev. försening för inlämning av brickan p.g.a. kö vid inlämning av fisk till arrangörens brygga godkänns laget om båten befinner sig inne i viken, synliga för arrangören från Käringsund Resorts brygga.

Dekaler med lagets startnummer (finns i startkuvertet) skall fästas synligt på båtens båda sidor före tävlingens första start.

*) En senare tidpunkt kan kommas överens om ifall laget vill stanna ute och fiska efter tävlingsdagens slut. Lagen skall dock följa säkerhetsregeln (se längre fram) om skyldighet att informera arrangören om försening.

Vindgränser: Vid vindstyrkor från 10m/s tar tävlingsjuryn beslut från fall till fall om starten skjuts upp och/eller om båtarna kallas iland.
Vindstyrkan kontrolleras från http://sv.ilmatieteenlaitos.fi/vadret-vid-kuststationerna

Förkortad/ pausad tävlingsdag: Om tävlingen av någon orsak förkortas/ pausas avslutas fiskandet vid tidpunkten då textmeddelande skickas ut. Lagen bekräftar att de har fått meddelandet genom att skicka uppgifter om hur många fiskar de har vid den tidpunkten. Brickan skall vara på tavlan vid det nya, angivna klockslaget.
Förlängd tävlingsdag: Arrangören har även rätt att förlänga redan pågående fiskedag, t.ex om det finns risk för att följande tävlingsdag inhiberas p.g.a. hårda vindar.

Rapportering och inlämning av fångst: Lagen skall omedelbart meddela arrangören om fångst genom att skicka bild (och ev. övriga uppgifter, kompletteras senast på onsdagens skepparmöte)  till arrangörens tfn.nr +358405223823, via Messenger till Trollingträff Åland eller via info@alandevent.com  Endast inrapporterade fiskar får vägas in och arrangören har rätt att under tävlingens gång gå ut med information vad som har fångats.
Lagen väljer om de vid tävlingsdagens slut lämnar in sin fångst till arrangörens vid deras brygga, eller själv hämtar fångsten till tävlingsplatsen från t.ex. sin egen båtplats i gästhamnen. Lag som har fisk att väga in skall återvända med båten till Käringsund vid tävlingsdagens slut. Fångsten, och lagets startbricka, skall finnas på plats vid angiven plats senast kl. 19.30 (torsdag och fredag) och kl.15.00 på lördag. (NY/ ÄNDRAD inför 2021)
NOTERA! Finsk tid UTC+3 (EEST)

Prisutdelning: Om pristagarna inte dyker upp kan deras pris att gå förlorade och ges vidare till nästa pristagare (gäller alla dagar). Om tävlingen måste avbrytas utses vinnaren utgående från genomförda fiskedagar/ timmar. För att en dags skall räknas som en fiskedag skall den totalt bestå av min. 4h fiske. Outdelade pris kan överföras till nästa tävlingsdag och/eller lottas ut bland deltagarna.

Klockslag och hamn kan ändras under tävlingens gång p.g.a. väder eller andra faktorer.
ALL TÄVLAN SKER PÅ EGEN RISK!


Tävlingsjuryn består av personer från arrangörer samt representanter från deltagarna.

Tävlingsjuryn utses på förhand och presenteras för deltagarna senast på onsdagens skepparmöte.
Juryn beslutar bl.a. om eventuell uteslutning eller diskvalifikation.

Jury 2021

Juryn består av Peter Lindström (Sverige), Peter Cernold (Sverige), Erik Liljeström (Finland), Jimmy Lillvik (Åland), Ia Colérus

Tävlande kan uteslutas från tävlingen i händelse av:

  • brott mot reglerna
  • försök till fusk vid vägning fisk
  • hot eller våldsamt beteende mot medtävlande eller arrangörer

Protest: Deltagande lag har rätt att skriftligen lämna in en undertecknad protest som skall vara arrangören tillhanda senast 15min efter avslutad invägning. Protester kostar 30€, återbetalas om protest bifalles. Juryn är enväldig och dess beslut kan inte överklagas.


Regler för fisket

Detta är en trollingtävling och därför måste båten vara i rörelse hela tiden under fisket.

Max 16 spön/ team (inkl. reservspön) är tillåtna i tävlingen

Lax och öring ingår i tävlingen.

Minsta mått för fisk som skall vägas är 50 cm (öring) – 60cm (lax)

Max 4 fiskar får vägas in per lag/ dag.  Antalet fiskar som får vägas in per dag kan minskas under tävlingens gång, vilket i så fall meddelas om under skepparmöte.

Överlämning av fisk mellan team eller utomtävlande är förbjudet.

Mäskning förbjudet.

Fiske med död betesfisk är tillåtet om det sker under kända metoder.

 

Fiskeområde

Fiskeområdet för tävlingen är de områden som på www.fiskekarta.ax nämns ”Allmänt vatten” (ljusbruna/ gula områden).
Deltagarna i Trollingträff Åland har rätt att fiska på Eckerö-fiskekortsområde. Deltagarna får också fiska på andra fiskekortsområden, men måste då själv köpa fiskekort för det aktuella området.

Notera: På alla fiskekortsområden som tillhör Ålands landskapsregering bl.a. Signilskär väster om Eckerö samt Björkör och Stora Båtskär söder Lemland, är trolling förbjudet.
Lag kan inte bli diskvalificerade från tävlingen om de rör sig inom dessa områden men kan bli bestraffade av landskapets fiskevakter. (NY/ ÄNDRAD inför 2021)


Koordinater för Signilskär-fiskekortsområde.

Koordinater för Ålands landskapsregering alla fiskeområden finns här:
https://aland.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=be1a3daef2074368a63b77f9cf83047d

 

Säkerhet

Åländska säkerhetsregler för bl.a. sjösäkerhet måste följas. Nödraketer och ljussignalering måste finnas tillgängliga på båten.

Arrangörerna måste ha gällande kontaktuppgifter (=mobilnummer) till alla båtar.
Arrangörens tfn.nr är +358405223823

Information som behöver nå deltagarna under tävlingen skickas ut via SMS och vid möjlighet via VHF (ch77)

Arrangörerna kan avbryta en tävlingsdag om vädret är för dåligt, t.ex. kraftig vind eller åska. Registreringsavgifter kommer inte att ersättas.

Av säkerhetsskäl måste det finnas minst två tävlande på varje båt. Två tävlande måste vara minst 16 år.

Deltagandebåtar är skyldiga att informera arrangörerna via SMS (+358405223823) om båten inte kommer att anlända till Käringsund inom utsatt tid. Om utebliven information om försening medför en räddningsaktion kommer båten i fråga vara ansvarig att betala för denna räddningsaktion.

Flytväst eller flytoverall är obligatoriskt.

Alkoholförtäring och/eller promille ≥ 1 ‰ är förbjudet under tävlingstid.